piątek, 31 stycznia 2014

STANDARD NF15 i NF40

DEFINICJE:

Cały projekt ustawy dotyczącej standardu NF15 i NF40 zawiera mnóstwo informacji, które nie koniecznie są potrzebne inwestorowi, więc zostawmy to projektantom, a teraz nakreślę kilka podstawowych wytycznych.


Wysokość dofinansowania wynosi:

w przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – Euco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

Wymagania w zakresie zapewnienia jakości robót budowlanych i procesu budowlanego.
Osiągniecie wymaganego standardu energetycznego budynku NF15 lub NF40 wymaga zastosowania najwyższej jakości materiałów budowlanych i instalacyjnych, o wysokich walorach użytkowych oraz wysokich standardów wykonania i odbiorów robót budowlanych i instalacyjnych.

Profesjonalna kadra techniczna.
W trakcie realizacji należy ustanowić nadzór budowlany, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. Zaleca się ustanowienie Inspektora Nadzoru budowy w przypadku domów jednorodzinnych, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku budowy domów jednorodzinnych wymagane jest ustanowienie jedynie kierownika budowy. W obu przypadkach osoby te powinny posiadać uprawnienia budowlane (do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) o zakresie zgodnym z zakresem pełnionych przez nie na budowie funkcji. Zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru powinni posiadać również wiedzę i doświadczenie związane z budowa domów pasywnych i energooszczędnych, szczególnie w aspekcie zapewnienia jakości i standardów robót i prac o kluczowym znaczeniu dla końcowej jakości i standardu energetycznego. Analogiczne wymagania dotyczą wykonawców robót budowlanych.
Przy doborze wykonawców budynku istotne jest ograniczenie liczby usługodawców. Całość inwestycji powinna być, w miarę możliwości, przeprowadzana przez jedna firmę. Takie działanie pozwala zachować sprawny charakter prac, jak równie uniknąć ewentualnych problemów cywilnoprawnych.


Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla budynku jednorodzinnego w standardzie NF15 i NF40:

a). Bryła i konstrukcja budynku


b). Wentylacji mechaniczna


c). Ogrzewanie


d). ciepła woda użytkowa


Wartości współczynnika przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych należy obliczyć zgodnie z norma PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”, doliczając poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwie izolacji oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw. Wymagania określono z podziałem na strefy klimatyczne I, II i III oraz IV i V podane w normie PN EN 12831.

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne muszą umożliwiać osiągniecie parametru szczelności powietrznej budynku n50 na poziomie wskazanym w Tabeli. Próbę szczelności powietrznej budynku należ y przeprowadzić na etapie budowy, po wykonaniu wszystkich powłok szczelnych i przechodzących przez nie instalacji, przy użyciu drzwi nawiewnych (BlowerDoor), zgodnie z norma PN-EN 13829

Dopuszcza się w przypadku budynku NF 40 zastosowanie w zakresie wentylacji rozwiązań równoważnych do referencyjnego z wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z 16 odzyskiem ciepła (zgodnie z wymaganiami określonymi w Tabelach 1 i 2) o ile dla rozwiązań tych łączne zapotrzebowanie energii na potrzeby podgrzania powietrza wentylacyjnego i energii elektrycznej na napędy urządzeń pomocniczych (wentylatory, grzałki, automatyka itp.) będzie nie większe niż w rozwiązaniu referencyjnym, czyli dla wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła. W referencyjnym harmonogramie użytkowania nie można zakładać zmniejszenia poniżej 65% obliczeniowego strumienia powietrza wentylacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWC - oznacza konieczność zastosowania gruntowego wymiennika ciepła do powietrza wentylacyjnego dla tego standardu

Sprawność silników na potrzeby porównania z wymaganiami IE powinna być wyznaczana zgodnie z norma IEC 60034-2-1 Rotating electrical machines – Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding for traction vehicles) z 2007 roku.

Automatyka regulacyjna - centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w układ automatyki regulacyjnej umożliwiający dostosowanie wydajności wentylacji do aktualnych potrzeb. Sterowanie centrala realizowane jest za pomocą panelu znajdującego się w strefie mieszkalnej. Użytkownik musi mieć możliwość zmiany wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego w zakresie 60/100/150%, wyłączenia/włączenia centrali oraz przejścia w tryb letni (z obejściem bez odzysku ciepła lub działającym tylko wentylatorem wywiewny powietrzem dostającym się przez rozszczelnione okna). Regulacja wydajności może być sterowana czasowo według zadanego harmonogramu dziennego/tygodniowego.

Uwaga 1: Obliczenia należ y wykonać zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie II.2.
Uwaga 2: W przypadkach, kiedy od strony południowej, zachodniej i wschodniej, określony na podstawie normy PN EN 13790:2009 średni wa żony współczynnik zacienienia Z jest mniejszy od 0,60 i standard NF15 nie jest spełniony, dopuszcza się kwalifikacje jak dla budynku o standardzie NF15 pod warunkiem, e byłby on spełniony obliczeniowo przy założeniu braku zewnętrznych elementów zacieniających budynek.

Cały projekt ustawy można znaleźć na stronie ministerstwa oto link:


Pozdrawiam


czwartek, 30 stycznia 2014

CO TO SA DOMY PASYWNE

DEFINICJE:

Dom pasywny to dość złożona definicja.

Najprościej ujmując można powiedzieć, że to budynek o bardzo dobrych parametrach termicznych fundamentu, ścian, dachu, okien, oraz zastosowanie w nim szeregu rozwiązań, mających na celu ograniczenie zużycia energii w trakcie jego eksploatacji, by nie było potrzebne osobne źródło ogrzewania.


Te założenia mogą być spełnione, gdy budynki zużywają mniej niż 15 kWh energii na 1m2 domu w ciągu roku. Przykładowo na ogrzewanie domu pasywnego o powierzchni ok 100m2 wydamy w okresie zimy ok 40-70 zł miesięcznie. Jest to wynik ośmiokrotnie niższym niż większość tradycyjnych budynków wznoszonych w naszym kraju, bo zużywają one ok 120 kWh/m2/rok energii.

Podstawowe wymogi jakie powinny spełniać budynki nisko-energetyczne to:

-odpowiednia lokalizacja bryły względem stron świata
-doskonała izolacja termiczna
-montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła (rekuperacja)
-ochrona przed przegrzewaniem budynku latem (zacienienie)
-odpowiedni montaż ciepłych okien i drzwi
-brak mostków termicznych
-szczelna powłoka budynku

Aby osiągnąć taki standard potrzebne jest świadome działanie projektanta i odpowiedni wybór technologii.
W Polsce coraz powszechniejsze staje się lepsze docieplanie budynków, natomiast pomijane są pozostałe elementy układanki. Obiekty, w których „ominięto” chociażby jeden z tym czynników, tracą miano pasywnych, ale dalej mogą być energooszczędne.

Proces certyfikacji w budynkach pasywnych jest sumą specjalistycznych obliczeń parametrów wszystkich elementów domu ( ściany, fundament, okna, dach, instalacje łącznie z układem budynku według stron świata). Ten ostatni parametr bardzo zawęża wybór działki pod budowę i stawia inwestorowi spore wyzwanie.
By uprościć procedury i obliczenia powstał w Polsce standard NF15, który wytyczają ogólne założenia i nie są potrzebne specjalistyczne obliczenia, jak w budynkach pasywnych.

Proszę pamiętać nie każdy budynek NF15 może być pasywnym i odwrotnie, bo inaczej się to wylicza. Na dom w standardzie NF15 możemy otrzymać dopłatę w kwocie do 50.000 zł, co jest dużą zachętą dla inwestorów, choć droga do dopłaty nie jest prosta.

W razie pytań służę pomocą

Pozdrawiam